LVI.


1) Kai. h`mei/j ou=n evntu,gcwmen peri. tw/n e;n tini paraptw,mati u`parco,ntwn( o[pwj doqh|/ auvtoi/j evpiei,keia kai. tapeinofrosu,nh eivj to. ei=xai auvtou.j mh. h`mi/n avlla. tw|/ qelh,mati tou/ Qeou/) ou[twj ga.r e;stai auvtoi/j e;gkarpoj kai. telei,a h` pro.j to.n Qeo.n kai. tou.j a`gi,ouj metVoivktirmw/n mnei,a)

2) avnala,bwmen paidei,an( evfV h-| ouvdei.j ovfei,lei avganaktei/n( avgaphtoi,) h` nouqe,thsij( h]n poiou,meqa eivj avllh,louj( kalh, evstin kai. u`pera,gan wvfe,limoj\ kolla| ga.r h`ma/j tw|/ qelh,mati tou/ Qeou/)

3) ou[twj ga,r fhsin o` a[gioj lo,goj\ Paideu,wn evpai,deuse,n me o` Ku,rioj( kai. tw|/ qana,tw| ouv pare,dwke.n me)

4) o]n ga.r avgapa|/ Ku,rioj paideu,ei( mastigoi/ de. pa,nta ui`o.n o]n parade,cetai)

5) Paideu,sei me ga.r( fhsi,n( di,kaioj evn evle,ei kai. evle,gxei me(  e;leoj  de. a`martwlw/n mh. lipana,tw th.n kefalh,n mou)

6) Kai. pa,lin le,gei\ Maka,rioj a;nqrwpoj o=n h;legxen o` Ku,rioj( nouqe,thma de. pantokra,toroj mh. avpanai,nou\ auvto.j ga.r avlgei.n poiei/( kai. pa,linavpokaqi,sthsin\ 

7) e;paisen( kai. ai` cei/rej auvtou/ iva,santo)

8) e`xa,kij evx avnagkw/n evxelei/tai, se( evn de. tw|/ e`bdo,mw| ouvc a[yetai, sou kako,n\

9) evn limw|/ r`u,setai, se evk qana,tou( evn pole,mw| de. evk ceiro.j sidh,rou lu,sei se\

10) kai. avpo. ma,stigoj glwsshj se kru,yei( kai. ouv mh. fobhqh,sh| kakw/n evpercome,nwn\

11) avdi,kwn kai. avno,mwn katagela,sh|( avpo. de. qhri,wn avgri,wn ouv mh. fobhqh|/j)

12) qh/rej ga.r a;grioi eivrhneu,sousi,n soi\

13) ei=ta gnw,sh| o[ti eivrhneu,sei sou o` oi=koj\ h` de. di,aita th/j skhnh/j sou ouv mh. a`ma,rth|(

14) gnw,sh| de. o[ti polu. to. spe,rma sou( ta. de. te,kna sou w[sper to. pambo,tanon tou/ avgrou/\ 

15) evleu,sh| de. evn ta,fw| w[sper si/toj w[rimoj kata. kairo.n qerizo,menoj( h' w[sper qhmwnia. a[lwnoj kaqV w[ran sugkomisqei/sa)

16) Ble,pete( avgaphtoi,( po,soj u`peraspismo,j evstin toi/j paideuome,noij u`po. despo,tou\ path.r ga.r avgaqo.j w'n paideu,ei eivj to. evlehqh/nai h`ma/j dia. th/j o`si,aj paidei,aj auvtou/
 

Back Home Forward
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved