POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot

II.
 

1) Dio. avnazwsa,menoi ta.j ovsfu,aj douleu,sate tw|/ Qew|/ evn fo,bw| kai. avlhqei,a|( avpolipo,ntej th.n kenh.n mataiologi,an kai. th.n tw/n pollw/n pla,nhn( pisteu,santej eivj to.n evgei,ranta to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n Cristo.n evk nekrw/n kai. do,nta auvtw|/ do,xan kai. qro,non evk dexiw/n auvtou w|- u`peta,ge ta. pa,nta epoura,nia kai. evpi,geia( w|- pa/sa pnoh. latreu,ei( o]j e;rcetai krith.j zw,ntwn kai. nekrw/n( ou- to. ai-ma evkzhth,sei o` Qeo.j avpo. tw/n avpeiqou,ntwn auvtw|/)

1 Peter 1:13; Psalm 2:11; 1 Peter 1:21; Acts 10:42
2) o` de. evgei,raj  auvto.n evk nekrw/n kai. h`ma/j evgerei/( eva.n poiw/men auvtou/ to. qe,lhma kai. poreuw,meqa evn tai/j evntolai/j auvtou/ kai. avgapw/men a] hvga,phsen( avpeco,menoi pa,shj avdiki,aj( pleoneci,aj( filarguri,aj(katalalia.j( yeudomarturi,aj\ mh. avpodido,ntej kako.n avnti. kakou/ h' loidori,an avnti. loidori,ajh' gro,nqon avnti. gro,nqou h' kata,ran avnti. kata,raj(

2 Cor. 4:14; 1 Peter 3:9
3) mnhmoneu,ontej de. w-n ei=pen o` Ku,rioj dida,skwn\ mh. kri,nete( i[na mh. kriqh/te\ avfi,ete( kai. avfeqh,setai u`mi/n\ evlea/te( i[na evlehqh/te\ w|- me,trw| metrei/te( avtimetrhqh,setai u`mi/n\ kai. o[ti maka,rioi oi` ptwcoi. kai. oi` diwko,menoi e[neken dikaiosu,nhj( o[ti auvtw/n evsti.n h` basilei,a tou/ Qeou/)

Matt. 7:1, 2; Luke 6:36-38; Matt. 5:3, 10

 

(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved