POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot
with revisions by Daniel J. Dyke

PI)
 

1) Tau.ta( avdelfoi,( ouvk evmautw|/  evpitre,yaj gra,fw u`mi/n peri. th/j dikaiosu,nhj( avllV evpei. u`mei/j proepekale,sasqe, me)
2) ou;te ge.r evgw. ou;te a;lloj o[moioj evmoi. du,natai katakalouqh/sai th|/ sofi,a tou/ makari,ou kai. evndo,xou Pau,lou( o]jgeno,menoj evn u`mi/n kata. pro,swpon tw/n to,te avnqrw,pwn evdi,daxen avkribw/j kai. bebai,wj to.n peri. avlhqei,aj lo,gon( o]j kai. avpw.n u`mi/n e;grayen evpistola,j( eivj a]j eva.n evgku,pthte( dunhqh,sesqe oivkodomei/sqai eivj th.n doqei/san u`mi/n pi,stin\
3) h[tij evsti.n mh,thr pa,ntwn h`mw/n( evpakolouqou,shj th/j evlpi,doj( proagou,shj th/j eivj Qeo.n kai. Cristo.n kai. eivj to.n plhsi,on) eva.n ga,r tij tou,twn evntoj h|=( peplh,rwken evtolh.n dikaiosu,nhj\ o` ga.r e;cwn avga,phn makra,n evstin pa,shj a`marti,aj)

Gal. 4:26

 

(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved