POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot
with revisions by Daniel J. Dyke

IV)

1) VArch. de. pa,ntwn calepw/n filarguri,a) eivdo,tej ou=n o[ti ouvden eivshne,gkamen eivj to.n ko,smon( avllV ouvde. evxenegkei/n ti e;comen( o`plisw,meqa toi/j o[ploij th/j dikaiosu,nhj kai. dida,xwmen e`autou.j prw/ton poreu,esqai evn th|/ evntolh|/ tou/ Kuri,ou\

1 Tim. 6:7, 10
2) e;peita kai. ta.j gunai/kaj u`mw/n evn th|/ doqei,sh| auvtai/j pi,stei kai. avga,ph| kai. a`gnei,a|( stergou,saj tou.j e`autw/n a;ndraj evn pa,sh| avlhqei,a| kai. avgapw,saj pa,ntaj evx i;sou evn pa,sh| evkratei,a|( kai. ta. te,kna paideu,ein th.n paidei,an tou/ fo,bou tou/ Qeou/\
3) ta.j ch,raj swfronou,saj peri. th.n tou/ Kuri,ou pi,stin( evntugcanou,saj avdialei,ptwj  peri. pa,ntwn( makra.n ou;saj pa,shj diabolh/j( katalalia/j( yeudomarturi,aj( filarguri,aj( kai. panto.j kakou/\ ginwskou,saj o[ti eivsi. qusiasth,rion Qeou/( kai. o[ti pa,nta mwmoskopei/tai( kai. le,lhqen auvto.n ouvde.n ou;te logismw/n ou;te evnnoiw/n( ou;te ti tw/n kruptw/n th/j kardi,aj)

1 Cor. 14:25

 

(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved