POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot
with revisions by Daniel J. Dyke

V.

 
1) Eivdotej ou-n o[ti Qeo.j ouv mukthri,zetai( ovfei,lomen avxi,wj th/j evntolh/j auvtou/ kai. do,xhj peripatei/n)

Gal. 6:7
2) o`moi,wj dia,konoi a;memptoi katenw.pion auvtou/ th/j dikaiosu,nhj( w`j Qeou/ kai. Cristou/ dia,konoi( kai. ouvk avnqrw,pwn\ mh. dia,boloi( mh. di, logoi( avfila,rguroi( evgkratei/j peri. pa,nta( eu;splagcnoi( evpimelei.j( poreuo,menoi kata. th.n avlh,qeian tou/ Kuri,ou( o]j evge,neto dia,konoj pa,ntwn\ w|- eva.n euvaresth,swmen evn tw|/ nu/n aivw/ni( avpolhyo,meqa kai. to.n me,llonta( kaqw.j u`pe,sceto h`mi/n evgei/rai h`ma/j evk nekrw/n kai. o[ti( eva.n politeusw,meqa avxi,wj auvtou/( kai. sumbasileu,somen auvtw/|( ei;ge pisteu,omen) 

Mark 9:35; 2 Tim 2:12
3) o`moi,wj kai. new,teroi a;memptoi evn pa/sin( pro. panto.j pronoou/ntej a`gnei,aj kai. calinagwgou/ntej e`autou.j avpo. panto.j kakou/) kalo.n ga.r to. avnako,ptesqai avpo. tw/n evpiqumiw/n evn tw|/ ko,smw|( o[ti pa/sa evpiqumi,a kata/ tou/ pneu,matoj strateu,etai( kai. ou;te po,rnoi ou;te malakoi. ou;te avrsenokoi/toi basilei,an Qeou/ klhronomh,sousin( ou;te oi` poiou/ntej ta. a;topa) dio. de,on avpe,cesqai avpo. pa,ntwn tou,twn( u`potassome,nouj toi/j presbute,roij kai. diako,noij w`j Qew/| kai. Cristw|/\ ta.j parqe,nouj evn avmw,mw| kai. a`gnh|/ suneidh,sei peripatei/n)

1 Pet. 2:11; Gal. 5:17; 1 Cor. 6:9, 10
 

(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved