POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot
with revisions by Daniel J. Dyke

VI.


 
1) Kai. oi` presbu,teroi de. eu;splagcnoi( eivj pa,ntaj evleh,monej( evpistre,fontej ta. avpopeplanhme.na( evpiskepto,menoi pa,ntaj avsqenei/j( mh. avmelou/ntej ch,raj h' ovrfanou/ h' pe,nhtoj( avlla. pronoou/ntej avei. tou/ kalou/ evnw,pion Qeou/ kai. avnqrw,pwn( avpeco,menoi pa,shj ovrgh/j( proswpolhyi,aj( kri,sewj avdi,kou( makra.n o;ntej pa,shj filarguri,aj( mh. tace,wj pisteu,ontej kata, tinoj( mh. avpo,tomoi evn kri,sei( eivdo,tej o[ti pa,ntej ovfeile,tai evsme.n a`marti,aj)


Ezek. 34:4; 2 Cor. 8:21
2) eiv ou=n deo,meqa tou/ Kuri,ou i[na h`mi/n avfh|/( ovfei,lomen kai. h`mei/j avfie,nai\ avpe,nanti ga.r tw/n tou/ Kuri,ou kai. Qeou/ evsme.n ovfqalmw/n( kai. pa,ntej dei/ parasth/nai tw/| bh,mati tou/ Crictou/( kai. e[kaston u`pe.r e`autou/ lo,gon dou/nai)

Rom. 14:10, 12

3) ou[twj ou=n douleu,swmen auvtw|/ meta. fo,bou kai. pa,shj euvlabei,aj( kaqw.j auvto.j evntei,lato kai. oi` euvaggelisa,menoi h`ma/j avpo,stoloi kai. oi` profh/tai oi` prokhru,xantej th.n e;leusin tou/ Kuri,ou h`mw/n( zhlwtai. peri. to. kalo,n( avpeco,menoi tw/n skanda,lwn kai. tw/n yeudade.lfwn kai. tw/n evn u`pokri,sei fero,ntwn to. o;noma tou/ Kuri,ou( oi[tinej avpoplanw/si kenou.j avqrw,pouj)
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved