POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot
with revisions by Daniel J. Dyke

VIII.

1) VAdialei,ptwj ou=n proskarterw/men th|/ evlpi,di h`mw/n kai. tw|/ avrranw/ni th/j dikaiosu,nhj h`mw/n( o[j evsti Cristo.j VIhsou/j( o]j avnh,negken h`mw/n ta.j a`marti,aj tw|/ ivdi,w| sw,mati evpi. to. xu,lon( o]j a`martian ouvk evpoi,hsen( ouvde. eu`re,qh do,loj evn tw|/ sto,mati auvtou/( avlla. diV h`ma/j( i[na zh,swmen evn auvtw|/( pa,nta u`pe,meinen)

1 Pet. 2:22, 24

2) mimhtai. ou=n genw,meqa th/j u`pomonh/j @auvtou/#\ kai. eva.n pa,scwmen dia. to. o;noma auvtou/( doxa,zwmen auvto,n) tou/ton ga.r h`mi/n to.n u`pogrammo.n e;qhke diV e`autou/( kai. h`mei/j tou/to evpiteu,samen

(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved