POLOUKARPOS PROS FILIPPHSIOUS)
J. B. Lightfoot
with revisions by Daniel J. Dyke

IX)
 

1) Parakalw/ ou=n pa,ntaj u`ma/j peiqarcei.n tw|/ lo,gw| th/j dikaiosu,nhj kai. avskei.n pa/san u`pomonh,n( h]n kai. ei;date katV ovfqalmou.j ouv mo,non evn toi/j makari,oij VIgnati,w| kai. Zwsi,mw| kai. ~Rou,fw|( avlla. kai. evn a;lloij toi/j evx u`mw/n kai. evn auvtw|/ Pau,lw| kai. toi/j loipoi.j avposto,loij\
2) pepeisme,nouj o[ti ou-toi pa,ntej ouvk eivj keno,n e;dramon( avllV evn pi,stei kai. dikaiosu,nh|( kai. o[ti eivj to.n ovfeilo,menon auvtoi/j to,pon eivsi. para. tw|/ Kuri,w|( w-| kai. sune,paqon) ouv ga.r to.n nu/n hvga,phsan aivw/na( avlla. to.n u`pe.r h`mw/n avpoqano,nta kai. diV h`ma/j u`po. tou/ Qeou/ avnasta,nta)

Phil. 2:16; 2 Tim. 4:10
(C)opyright 2001
Daniel J. Dyke
All Rights Reserved