DIDACH TWN APOSTOLWN

DIDACH Kuri,ou dia. tw/n dw,deka avposto,lwn toi/j e;qnesin(

1)1 ~Odoi. du,o eivsi,( mi,a th/j zwh/j kai. mi,a tou/ qana,tou( diafora. de. pollh. metaxu. tw/n du,o o`dw/n)

1)2 ~H me.n ou=n o`do.j th/j zwh/j evsti.n au[th\ prw/ton avgaph,seij to.n Qeo.n to.n poih,santa, se\ deu,teron(to.n plhsi,on sou w`j seauto,n\ pa,nta de. o[sa eva.n qelh,sh|j mh. gi,nhesqai, soi( kai. su. a;llw| mh. poi,ei)

1)3 tou,twn de. tw/n lo,gwn h` didach, evstin au[th\ Euvlogei/te tou.j katarwme,nouj u`mi/n kai. proseu,cesqe u`pe.r tw/n evcqrw/n u`mw/n( nhsteu,ete de. u`pe.r tw/n diwko,ntwn u`ma/j) poi,a ga.r ca,rij eva.n avgapa/te tou.j avgapw/ntaj u`ma/j* ouvci. kai. ta. e;qnh to. auvto. poiou/sin* u`mei/j de. avgapa/te tou.j misou/ntaj u`ma/j kai. ouvc e[xete evcqro,n)

1)4 avpe,cou tw/n sarkikw/n kai. swmatikw/n evpiqumiw/n eva.n tij soi dw|/ r`a,pisma eivj th.n dexia.n siagona( stre,yon auvtw|/ kai. th.n a;llhn( kai. e;sh| te,leioj\ eva.n avggareu,sh| se, tij mi,lion e[n( u[page metV auvtou/ du,o\ eva.n a;rh| tij to. i`ma,tion sou( do.j auvtw|/ kai. to.n citw/na\ eva.n la,bh| tij avpo, sou to. so,n( mh. avpai,tei\ ouvde. ga.r du,nasai)

1)5 panti. tw|/ aivtou/nti se di,dou kai. mh. avpai,tei\ pa/si ga.r qe,lei di,dosqai o` path.r evk tw/n ivdi,wn carisma,twn maka,rioj o` didou.j kata. th.n evntolh.n\ avqw/oj ga.r evstin ouvai. tw|/ lamba,nonti\ eiv me.n ga.r crei,an e;cwn lamba,nei tij( avqw/oj e;stai\ o` de. mh. crei,an e;cwn dw,sei di,khn( i[na ti, e;labe kai. eivj ti\, evn sunoch|/ de. geno,menoj evxetasqh,setai peri. w-n e;praxe kai. ouvk evxeleu,setai evkei/qen( me,crij ou- avpodw|/ to.n e;scaton kodra,nthn)

1)6 avlla. kai. peri. tou,tou de. ei;rhtai\ ~Idrwta,tw h` evlehmosu,nh sou eivj ta.j cei/ra,j sou( me,crij a'n gnw|/j ti,ni dw|/j)2)1 Deute,ra de. evntolh. th.j didach/j\

2)2 ouv foneu,seij( ouv moiceu,seij( ouv paidofqorh,seij( ouv porneu,seij( ouv kle,yeij( ouv mageu,seij( ouv farmakeu,seij( ouv foneu,seij( te,knon evn fqora|/ ouvde. gennhqe,nta avpoktenei/j( ouvk evpiqumh,seij ta. tou/ plhsi,on(

2)3 ouvk evpiorkh,seij( ouv yeudomarturh,seij( ouv kakologh,seij( ouv mnhsikakh,seij\

2)4 ouvk e;sh| dignw,mwn ouvde. di,glwssoj\ pagi.j ga.r qana,tou h` diglwssi,a)

2)5 ouvk e;stai o` lo,goj sou yeudh,j ouv keno,j avlla. memestwme,noj pra,xei)

2)6 ouvk e;sh| pleone,kthj ouvde. a[rpax ouvde. u`pokrith.j ouvde. kakoh,qhj ouvde. u`perh,fanoj) ouv lh,yh| boulh.n ponhra.n kata. tou/ plhsi,on sou)

2)7 ouv mish,seij pa,nta a;nqrwpon( avlla. ou]j me.n evle,gxeij( peri. de. w-n proseu,xh|( ou]j de. avgaph,seij u`pe.r th.n yuch.n sou)


3)1 Te,knon mou( feu/ge avpo. panto.j ponhrou/ kai. avpo. panto.j o`moi,ou auvtou/)

3)2 mh. gi,nou ovrgi,loj\ o`dhgei/ ga.r h` ovrgh. pro.j to.n fo,non\ mhde. zhlwth.j mhde. evristiko.j mhde. qumiko,j\ evk ga.r tou,twn a`pa,ntwn fo,noi gennw/ntai)

3)3 te,knon mou( mh. gi,nou evpiqumhth,j\ o`dhgei/ ga.r h` evpiqumi,a pro.j th.n pornei,an\ mhde. aivscrolo,goj mhde. u`yhlo,fqalmoj\ evk ga.r tou,twn a`pa,ntwn moicei/ai gennw/ntai)

3)4 te,knon mou( mh. gi,nou oivwnoskopoj\ evpeidh. o`dhgei/ eivj th.n eivdwlolatri,an\ mhde. evpaoido.j mhde. maqhmatiko.j mhde. perikaqai,rwn mhde. qe,le auvta. ble,pein evk ga.r tou,twn a`pa,ntwn eivdwlolatri,a genna/tai)

3)5 te,knon mou( mh. gi,nou yeu,sthj\ evpeidh. o`dhgei/ to. yeu/sma eivj th.n kloph,n\ mhde. fila,rguroj mhde. keno,doxoj\ evk ga.r tou,twn a`pa,ntwn klopai. gennw/ntai)

3)6 te,knon mou( mh. gi,nou go,ggusoj\ evpeidh. o`dhgei/ eivj th.n blasfhmi,an\ mhde. auvqa,dhj mhde. ponhro,frwn evk ga.r tou,twn a`pa,ntwn blasfhmi,ai gennw/ntai)

3)7 i;sqi de. prau<j\ evpei. oi` praei/j klhronomh,sousi th.n gh/n)

3)8 gi,nou makro,qumoj kai. evleh,mwn kai. a;kakoj kai. h`su,cioj kai. avgaqo.j kai. tre,mwn tou.j lo,gouj dia. panto,j( ou]j h;kousaj)

3)9 ouvc u`yw,seij seauto.n ouvde. dw,seij th|/ yuch|/ sou qra,soj) ouv kollhqh,setai h` yuch, sou meta. u`fhlw/n( avlla. meta. dikai,wn kai. tapeinw/n avnastrafh,sh|)

3)10 ta. sumbai,nonta, soi evnergh,mata w`j avgaqa. prosde,xh|( eivdwj o[ti a;ter Qeou/ ouvde.n gi,netai)4)1 Te,knon mou( tou/ lalou/nto,j soi to.n lo,gon tou/ Qeou/ mnhsqh,sh| nukto.j kai. h`me,raj\ timh,seij de, auvto.n w`j Ku,rion o[qen ga.r h` kurio,thj lalei/tai( evkei/ Ku,rioj evstin)

4)2 evkzhth,seij de. kaqV h`me,ran ta. pro,swpa tw/n a`gi,wn( i[na evpanapah|/j toi/j lo,goij auvtw/n)

4)3 ouv poih,seij sci,sma( eivrhneu,seij de. macome,nouj) krinei/j dikai,wj( ouv lh,yh| pro,swpon evle,gxai evpi. paraptw,masin)

4)4 ouv diyuch,seij( po,teron e;stai h' ou;)

4)5 mh. gi,nou pro.j me.n to. labei/n evktei,nwn ta.j cei/raj( pro.j de. to. dou/nai suspw/n\

4)6 eva.n e;ch|j dia. tw/n ceirw/n sou( dw,seij lu,trwsin a`martiw/n sou\

4)7 ouv dista,seij dou/nai ouvde. didou.j goggu,seij\ gnw,sh| ga.r ti,j evstin o` tou/ misqou/ kalo.j avntapodo,thj)

4)8 ouvk avpostrafh,sh| to.n evndeo,menon( sugkoinwnh,seij de. pa,nta tw|/ avdelfw|/ sou kai. ouvk evrei/j i;dia ei=nai\ eiv ga.r evn tw|/ avqana,tw| koinwnoi, evste( po,sw| ma/llon evn toi/j qnhtoi/j*

4)9 ouvk avrei/j th.n cei/ra, sou avpo. tou/ ui`ou/ sou h' avpo. th/j qugatro,j sou( avlla. avpo. neo,thtoj dida,xeij to.n fo,bon tou/ Qeou/)

4)10 ouvk evpita,xeij dou,lw| sou h' paidi.skh|( toi/j evpi. to.n auvto.n Qeo.n evlpi,zousin evn pikri,a| sou( mh,pote ouv mh. fobhqh,sontai to.n evpV avmfote,roij Qeo,n\ ouv ga.r e;rcetai kata. pro,swpon kale,sai avllV evfV ou]j to. pneu/ma h`toi,masen)

4)11 u`mei/j de. oi` dou/loi u`potagh,sesqe toi/j kuri,oij u`mw/n w`j tu,pw| Qeou/ evn aivscu,nh| kai. fo,bw|)

4)12 mish,seij pa/san u`po,krisin kai. pa/n o] mh. avresto.n tw|/ Kuri,w|)

4)13 ouv mh. evgkatali,ph|j evntola.j Kuri,ou( fula,xeij de. a] pare,labej( mh,te prostiqei.j mh,te avfairw/n)

4)14 evn evkklesi,a| evxomologh,sh| ta. paraptw,mata, sou( kai. ouv proseleu,sh| evpi. proseuch,n sou evn suneidh,sei ponhra/|) au[th evsti.n h` o`do.j th/j zwh/j)


5)1 ~H de. tou/ qana,tou o`do,j evstin au[th\ prw/ton pa,ntwn ponhra, evsti kai. kata,raj mesth,\ fo,noi( moicei/ai( evpiqumi,ai( pornei/ai( klopai,( eivdwlolatri,ai( magei/ai( farmaki,ai( a`rpagai,( yeudomarturi,ai( u`pokri,seij( diplokardi,a( do,loj( u`perhfani,a( kaki,a( auvqa,deia( pleonexi,a( aivscrologi,a( zhlotupi,a( qrasu,thj( u[yoj( avlazonei,a\

5)2 diw/ktai avgaqw/n( misou/ntej avlh,qeian( avgapw/ntej yeu/doj( ouv ginw,skontej misqo.n dikaiosu,nhj( ouv kollw,menoi avgaqw|/ ouvde. kri,sei dikai,a|( avgrupnou/ntej ouvk eivj to. avgaqo,n( avllV eivj to. ponhro,n\ w-n makra.n prau<thj kai. u`pomonh,( ma,taia avgapw/ntej( diw,kontej avntapo,doma( ouvk evleou/ntej ptwco,n( ouv ponou/ntej evpi. kataponoume,nw|( ouv ginw,skontej to.n poih,santa auvtou,j( fonei/j te,knwn( fqorei/j pla,smatoj Qeou/( avpostrefo,menoi to.n evndeo,menon( kataponou/ntej to.n qlibo,menon( plousi,wn para,klhtoi( penh,twn a;nomoi kritai,( panqama,rthtoi\ r`usqei,hte( te,kna( avpo. tou,twn a`pa,ntwn)6)1  [Ora mh, tij se planh,sh| avpo. tau,thj th/j o`dou/ th/j didach/j( evpei. parekto.j Qeou/ se dida,skei)

6)2 eiv me.n ga.r du,nasai basta,sai o[lon to.n zugo.n tou/ Kuri,ou( te,leioj e;sh|\ eiv dV ouv du,nasai( o` du,nh| tou/to poi,ei)

6)3 Peri. de. th/j brw,sewj( o[ du,nasai ba,stason\ avpo. de. tou/ eivdwloqu,tou li,an pro,sece\ latrei,a ga,r evstin Qew/n nekrw/n)


7)1 Peri. de. tou/ bapti,smatoj( ou[tw bapti,sate\ tau/ta pa,nta proeipo,ntej bapti,sate eivj to. o;noma tou/ Patro.j kai. tou/ Ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou Pneu,matoj evn u[dati zw/nti)

7)2 eva.n de. mh. e;ch|j u[dwr zw/n( eivj a;llo u[dwr ba,ptison\ eiv dV ouv du,nasai evn yucrw/|( evn qermw/|)

7)3 eva.n de. avmfo,tera mh. e;ch|j( e;kceon eivj th.n kefalh.n tri.j u[dwr eivj o;noma Patro.j kai. Ui`ou/ kai. a`gi,ou Pneu,matoj)

7)4 pro. de. tou/ bapti,smatoj pronhsteusa,tw o` bapti,zwn kai. o` baptizo,menoj kai. ei; tinej a;lloi du,nantai) keleu,eij de. nhsteu/sai to.n baptizo,menon pro. mia/j h' du,o)


8)1 Ai` de. nhstei/ai u`mw/n mh. e[stwsan meta. tw/n u`pokritw/n\ nhsteu,sousi ga.r deute,ra| sabba,twn kai. pe,mpth|\ u`mei/j de. nhsteu,sate tetra,da kai. paraskeuh,n\

8)2 mhde. proseu,cesqe w`j oi` u`pokritai,( avllV w`j evke,leusen o` Ku,rioj evn tw|/ euvaggeli,w| auvtou(/ ou[twj proseu,cesqe\ Pa,thr h`mw/n o` evn tw|/ ouvranw|/( a`giasqh,tw to. o;noma, sou( evlqe,tw h` basilei,a sou( genhqh,tw to. qe,lhma, sou w`j evn ouvranw|/ kai. evpi. gh/j\ to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron( kai. a;fej h`mi/n th.n ovfeilh.n h`mw/n w`j kai. h`mei/j avfi,emen toi/j ovfeile,taij h`mw/n( kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj peirasmo,n( avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/\ o[ti sou/ evsti.n h` du,namij kai. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj)

8)3 tri.j th/j h`me,raj ou[tw proseu,cesqe)


9)1 Peri. de. th/j euvcaristi,aj( ou[tw euvcaristh,sate\

9)2 prw/ton peri. tou/ pothri,ou\ Eucaristou/me,n soi( Pa,ter h`mw/n( u`pe.r th/j a`gi,aj avmpe,lou Dauei.d tou/ paido,j sou( h-j evgnw,risaj h`mi/n dia. VIhsou/ tou/ paido,j sou\ soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj)

9)3 peri. de. tou/ kla,smatoj\ Euvcaristou/me.n soi( Pa,ter h`mw/n( u`pe.r th/j zwh/j kai. gnw,sewj( h-j evgnw,risaj h`mi/n dia. VIhsou/ tou/ paido,j sou\ soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj)

9)4 w[sper h=n tou/to to. kla,sma dieskorpisme,non evpa,nw tw/n ovre,wn kai. sunacqe.n evge,neto e[n( ou[tw sunacqh,tw sou h` evkklhsi,a avpo. tw/n pera,twn th/j gh/j eivj th.n sh.n basilei,an\ o[ti sou/ evsti.n h` do,xa kai. h` du,namij dia. Ihsou/ Cristou/ eivj tou.j aivw/naj)

9)5 mhdei.j de. fage,tw mhde. pie,tw avpo. th/j euvcaristi,aj u`mwn( avllV oi` baptisqe,ntej eivj o;noma Kuri,ou) kai. ga.r peri. tou,tou ei;rhken o` Ku,rioj\ Mh. dw/te to. a[gion toi/j kusi,)


10)1 Meta. de. to. evmplhsqh/nai ou[twj euvcaristh,sate\

10)2 Euvcaristou/me,n soi( Pa,ter a[gie( u`pe.r tou/ a`gi,ou ovno,mato,j sou( ou- kateskh,nwsaj evn tai/j kardi,aij h`mw/n( kai. u`pe.r th/j gnw,sewj kai. pi,stewj kai. avqanasi,aj( h-j evgnw,risaj h`mi/n dia. VIhsou/ tou/ paido,j sou\ soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj)

10)3 su,( de,spota pantokra,tor( e;ktisaj ta. pa,nta e[neken tou/ ovno,mato,j sou( trofh,n te kai. poto.n e;dwkaj toi/j avnqrw,poij eivj avpo,lausin i[na soi euvcaristh,swsin( h`mi/n de. evcari,sw pneumatikh.n trofh.n kai. poto.n kai. zwh.n aivw,nion dia. tou/ paido,j sou)

10)4 pro. pa,ntwn euvcaristoume,n soi o[ti dunato.j ei= su,\ soi. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj)

10)5 mnh,sqhti( Ku,rie( th/j evkklhsi,aj sou tou/ r`u,sasqai auvth.n avpo. panto.j ponhrou/ kai. teleiw/sai auvth.n evn th/| avga,ph| sou( kai. su,naxon auvth.n avpo. tw/n tessa,rwn avne,mwn( th.n a`giasqei/san eivj th.n sh.n basilei,an( h]n h`toi,masaj auvth|/\ o[ti sou/ evsti.n h` du,namij kai. h` do,xa eivj tou.j aivw/naj)

10)6 evlqe,tw ca,rij kai. parelqe,tw o` ko,smoj ou-toj) w`sanna. tw|/ qew|/ Dauei,d) ei; tij a[gio,j evstin( evrce,sqw\ ei[ tij ouvk evsti,( metanoei,tw) mara.n avqa,) avmh,n)

10)7 toi/j de. profh,taij evpitre,pete euvcaristei/n o[sa qe,lousin)


11)1  ]Oj a'n ou=n evlqw.n dida,xh| u`ma/j tau/ta pa,nta ta. proeirhme,na de,xasqe auvto,n\

11)2 eva.n de. auvto.j o` dida,skwn strafei.j dida,skh| a;llhn didach.n eivj to. katalu/sai( mh. auvtou/ avkou,shte\ eivj de. to. prosqei/nai dikaiosu,nhn kai. gnw/sin Kuri,ou( de,xasqe auvto.n w`j Ku,rion)

11)3 Peri. de. tw/n avposto,lwn kai. profhtw/n kata. to. do,gma tou/ euvaggeli,ou ou[twj poih,sate)

11)4 pa/j de. avpo,stoloj evrco,menoj pro,j u`ma/j decqh,tw w`j Ku,rioj\

11)5 ouv menei/ de. eiv mh. h`me,ran mi,an\ eva.n de. h=| crei,a( kai. th.n a;llhn\ trei/j de. eva.n mei,nh|( yeudoprofh,thj evsti,n\

11)6 evxerco,menoj de. o` avpo,stoloj mhde.n lambane,tw eiv mh. a;rton e[wj ouv auvlisqh|/\ eva.n de. avrgu,rion aivth|/( yeudoprofh,thj evsti,)

11)7 kai. pa,nta profh,thn lalou/nta evn pneu,mati ouv peira,sete ouvde. diakrinei/te\ pa/sa ga.r a`marti,a avfeqh,setai( au[th de. h` a`marti,a ouvk avfeqh,setai)

11)8 ouv pa/j de. o` lalw/n evn pneu,mati profh,thj evsti,n( avllV eva.n e;ch| tou.j tro,pouj Kuri,ou) VApo. ou=n tw/n tro,pwn gnwsqh,setai o` yeudoprofh,thj kai. o` profh,thj)

11)9 kai. pa/j profh,thj o`ri,zwn tra,pezan evn pneu,mati ouv fa,getai avpV auvth/j\ eiv de. mh,ge( yeudoprofh,thj evsti,v)

11)10 pa/j de. profh,thj dida,skwn th.n avlh,qeian eiv a[ dida,skei ouv poiei/( yeudoprofh,thj evsti,n)

11)11 pa/j de. profh,thj dedokimasme,noj avlhqino.j poiw/n eivj musth,rion kosmiko.n evkklhsi,aj( mh. dida,skwn de. poiei/n o[sa auvto.j poiei/( ouv kriqh,setai evfV u`mw/n\ meta. Qeou/ ga.r e;cei th.n kri,sin\ w`sau,twj ga.r evpoi,hsan kai. oi` avrcai/oi profh/tai)

11)12 o]j dV a'n ei;ph| evn pneu,mati\ Do,j moi avrgu,ria h' e[tera, tina( ouvk avkou,sesqe auvtou/\ eva.n de. peri. a;llwn u`sterou,ntwn ei;ph| dou/nai( mhdei.j auvto.n krine,tw)


12)1 Pa/j de. o` evrco,menoj evn ovno,mati Kuri,ou decqh,tw) e;peita de. dokima,santej auvto.n gnw,sesqe) su,nesin ga.r e[xete dexia.n kai. avristera,n)

12)2 eiv me.n paro,dio,j evstin o` evrco,menoj( bohqei/te auvtw|/ o[son du,nasqe\ ouv menei/ de. pro.j u`ma/j eiv mh. du,o h' trei/j h`me,raj( eva.n h=| avna,gkh)

12)3 eiv de. qe,lei pro.j u`ma/j kaqh/sqai( tecni,thj w;n( evrgaze,sqw kai. fage,tw

12)4 eiv de. ouvk e;cei te,cnhn( kata. th.n su,nesin u`mw/n pronoh,sate( pw/j mh. avrgo.j meqV u`mw/n zh,setai Cristiano,j)

12)5 eiv dV ouv qe,lei ou[tw poiei/n( criste,mporo,j evstin\ prose,cete avpo. tw/n toiou,twn)


13)1 Pa/j de. profh,thj avlhqino.j qe,lwn kaqh/sqai pro.j u`ma/j a;xio,j evstin th/j trofh/j auvtou/)

13)2 w`sau,twj dida,skaloj avlhqino,j evstin a;xioj kai. auvto,j( w[sper o` evrga,thj th/j trofh/j auvtou/)

13)3 pa/san ou=n avparch.n gennhma,twn lhnou/ kai. a[lwnoj( bow/n te kai. proba,twn labw.n dw,seij th.n avparch.n toi/j profh,taij\ auvtoi. ga.r eivsin oi` avrcierei/j u`mw/n)

13)4 eva.n de. mh. e;chte profh,thn( do,te toi/j ptwcoi/j)

13)5 eva.n siti,an poih|/j( th.n avparch.n labw.n do.j kata. th.n evntolh,n)

13)6 w`sau,twj kera,mion oi;nou h' evlai,ou avnoi,xaj th.n avparch.n labw.n do.j toi/j profh,taij\

13)7 avrguri,ou de. kai. i`matismou/ kai. panto.j kth,matoj labw.n th.n avparch,n( w`j a;n soi do,xh| do.j kata. th.n evntolh,n)


14)1 Kata. kuriakh.n de. Kuri,ou sunacqe,ntej kla,sate a;rton kai. euvcaristh,sate proexomologhsa,menoi ta. paraptw,mata u`mw/n( o[pwj kaqara. h` qusi,a u`mw/n h=|)

14)2 pa/j de. e;cwn th.n avmfiboli,an meta. tou/ e`tai,rou auvtou/ mh. sunelqe,tw u`mi/n( e[wj ou- diallagw/sin( i[na mh. koinwqh|/ h` qusi,a u`mw/n)

14)3 au[th ga,r evstin h` r`hqei/sa u`po. Kuri,ou\ VEn panti. to,pw| kai. cronw| prosfe,rein moi qusi,an kaqara,n\ o[ti basileu.j me,gaj eivmi,( le,gei Ku,rioj( kai. to. o;noma, mou qaumasto.n evn toi/j e;qnesi)


15)1 Ceirotonh,sate ou=n e`autoi/j evpisko,pouj kai. diako,nouj avxi,ouj tou/ Kuri,ou( a;ndraj praei/j kai. avfilargu,rouj kai. avlhqei/j kai. dedokimasme,nouj\ u`mi/n ga.r leitourgou/si kai. auvtoi. th.n leitourgi,an tw/n profhtw/n kai. didaska,lwn)

15)2 mh. ou=n u`peri,dhte auvtou,j\ auvtoi. ga,r eivsin oi` tetimhme,noi u`mw/n meta. tw,n profhtw/n kai. didaska,lwn)

15)3 VEle,gcete de. avllh,louj mh. evn ovrgh|/( avllV evn eivrh,nh|( w`j e;cete evn tw|/ euvaggeli,w|\ kai. panti. avstocou/nti kata. tou/ e`te,rou mhdei.j lalei,tw mhde. parV u`mw/n avkoue,tw e[wj ou- metanoh,sh|)

15)4 ta.j de. euvca.j u`mw/n kai. ta.j evlehmosu,naj kai. pa,saj ta.j pra,xeij ou[twj poih,sate( w`j e;cete evn tw|/ euvaggeli,w| tou/ Kuri,ou h`mw/n)


16)1 Grhgorei/te u`pe.r th/j zwh/j u`mw/n\ oi` lu,cnoi u`mw/n mh. sbesqh,twsan( kai. ai` ovsfu,ej u`mw/n mh. evklue,sqwsan( avlla. gi,nesqe e[toimoi\ ouv ga.r oi;date th.n w[ran( evn h-| o` Ku,rioj h`mw/n e;rcetai)

16)2 puknw/j de. sunacqh,sesqe zhtou/ntej ta. avnh,konta tai/j yucai/j u`mw/n\ ouv ga.r wvfelh,sei u`ma/j o` pa/j cro,noj th/j pi,stewj u`mw/n( eva.n mh. evn tw|/ evsca,tw| kairw|/ teleiwqh/te)

16)3 evn ga.r tai/j evsca,taij h`me,raij plhqunqh,sontai oi` yeudoprofh/tai kai. oi` fqorei/j( kai. strafh,sontai ta. pro,bata eivj lu,kouj( kai. h` avga,ph strafh,setai eivj mi/soj\

16)4 auvxanou,shj ga.r th/j avnomi,aj mish,sousin avllh,louj kai. diw,xousin kai. paradw,sousi) kai. to,te fanh,setai o` kosmoplanh.j w`j ui`o.j Qeou/ kai. poih,sei shmei/a kai. te,rata( kai. h` gh/ paradoqh,setai eivj cei/raj auvtou/( kai. poih,sei avqe,mita( a] ouvde,pote ge,gonen evx aivw/noj)

16)5 to,te h[xei h` kti,sij tw/n avnqrw/pwn eivj th.n pu,rwsin th/j dokimasi,aj( kai. skandalisqh,sontai polloi. kai. avpolou/ntai( oi` de. u`pomei,nantej evn th|/ pi,stei auvtw/n swqh,sontai u`pV auvtou/ tou/ kataqe,matoj(

16)6 kai. to,te fanh,setai ta. shmei/a th/j avlhqei,aj\ prw/ton shmei/on evkpeta,sewj evn ouvranw|/( ei=ta shmei/on fwnh/j sa,lpiggoj( kai. to. tri,ton avna,stasij nekrw/n\ ouv pa,ntwn de.( avllV w`j evrre,qh\ {Hxei o` Ku,rioj kai. pa,ntej oi` a[gioi metV auvtou/)

16)7 to,te o;yetai o` ko,smoj to.n Ku,rion evrco,menon evpa,nw tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/)