The Infancy Gospel of James
In good faith this module is freely presented to the academic community.  Wieland Willker (Link), "This text is freeware. Originally transcribed by Rolf Mainz in Bremen, Germany on an Atari computer (!). Transferred to PC formate by Wieland Willker. The text is basically a mixture of codex C (Paris 1454, 10th CE, considered by Tischendorf as the best) and the text of Papyrus Bodmer 5, which was unknown to Tischendorf. It is not really a critical text, but it is nevertheless a good text and can be used for classroom purposes."  It was adapted for use in Bibleworks by Daniel J. Dyke (dan.dyke@fuse.net).  The font was changed from EGREEK.TTF to BWGRKL.TTF using our own JAWS software.  This page is a copy of the text from Bibleworks 7.0.

 
 

1:1VEn tai/j i`stori,aij tw/n dw,deka fulw/n tou/ VIsrah.l h=n VIwakei.m plou,sioj sfo,dra( kai. prose,fere kuri,w| ta. dw/ra au/tou/ dipla/ le,gwn evn e`autw|/ :Estai to. th/j perissei,aj mou a[panti tw|/ law|/ kai. to. th/j avfe,sewj kuri,w| tw|/ qew|/ eivj i`lasmo.n evmoi,)
1:2evnh,ggisen de. h` h`me,ra kuri,ou h` mega,lh kai. prose,feron oi` ui`oi. VIsrah.l ta. dw/ra auvtw/n( kai. e;sth katenw,pion auvtou/ kai. ~Roubh.l le,gwn\ ouvk e;xesti,n soi prw,tw| prosenegkei/n ta. dw/ra, sou( kaqo,ti spe,rma ouvk evpoi,hsaj evn tw|/ VIsrah,l)
1:3 kai. evluph,qh VIwakei.m kai. avpi,ei eivj to.n oi=kon auvtou/( kai. evlqw.n eivj th.n dwdeka,fulon tou/ laou/ le,gei\ o;yomai( eiv evgw. mo,noj ouvk evpoi,hsa spe,rma evn tw|/ VIsrah,l) hvreu,nhse de. kai. eu-re pa,ntaj tou.j dikai,ouj( o[ti spe,rma avne,sthsan evn tw|/ VIsrah.l( kai. evmnh,sqh tou/ patria,rcou VAbraa,m( o[ti evn tai/j evsca,taij auvtou/ h`me,raij e;dwken auvtw|/ o` qeo.j ui`o.n VIsaa,k)
1:4kai. evlupei/to VIwakei.m sfo,dra kai. ouvk evfa,nh th|/ gunaiki. auvtou/( avlla. e;dwken e`auto.n eivj th.n e;rhmon( kai. e;phxe th.n skhnh.n auvtou/ evkei/ kai. evnh,steusen h`me,raj tessera,konta kai. nu,ktaj tessera,konta le,gwn evn e`autw|/\ ouv katabh,somai ou;te evpi. brwto.n ou;te evpi. poto,n( e[wj evpiske,yhtai, me ku,rioj o` qeo,j mou( kai. e;stai moi h` euvch. bro,mata kai. po,mata)

2:1~H de. gunh. de. auvtou/ :Anna du,o qrh,nouj evqrh,nei kai. du,o kopetou.j evko,pteto le,gousa\ ko,yomai th.n chri,an mou kai. ko,yomai th.n avtekni,an mou)
2:2h;ggise de. h` h`me,ra kuri,ou h` mega,lh kai. ei=pen VIoudh.q h` paidi,skh auvth/j pro.j auvth,n\ e[wj po,te tapeinoi/j th.n yuch,n sou* ivdou. ga.r h;ggisen h` h`me,ra kuri,ou h` mega,lh kai. ouvk e;xesti, soi penqei/n) avlla. la,be tou/to to. kefalode,smion( o[ e;dwke,n moi h` kuri,a tou/ e;rgou( kai. ouvk e;xesti, moi avnadh,sasqai auvto,( kaqo,ti paidi,skh sou, eivmi kai. carakth/ra e;cei basiliko,n)
2:3kai. ei=pen :Anna\ avpo,sthqi avpV evmou/\ kai. tau/ta ouvk evpoi,hsa( kai. ku,rioj o` qeo.j evtapei,nwse,n me sfo,dra) mh,pwj panou/rgoj e;dwke,n soi tou/to kai. h=lqej koinwnh/sai, me th|/ avmarti,a| sou* ei=pen de. auvth|/ VIoudh.q h` paidi,skh auvth/j\ ti, avra,swmai, soi( kaqo,ti ouvk h;kousaj th/j fwnh/j mou* avpe,kleisen ku,rioj o` qeo.j th.n mh,tran sou tou/ mh. dou/nai, soi karpo.n evn tw|/ VIsrah,l)
2:4kai. evluph,qh :Anna sfo,dra kai. periei,leto ta. i`ma,tia auvth/j ta. penqika. kai. evsmh,xato th.n kefalh.n auvth/j kai. evnedu,sato ta. i`ma,tia auvth/j ta. numfika. kai. peri. w[ran evnna,thn kate,bh eivj to.n para,deison auvth/j $tou/ peripath/sai%) kai. ei=den da,fnhn kai. evka,qisen uvpoka,tw auvth/j kai. evlita,neuse tw|/ despo,th| le,gousa\ o` qeo.j tw/n pate,rwn mou( euvlo,ghso,n me kai. evpa,kouson th/j deh,seo,j mou( kaqw.j evph,kousaj kai. euvlo,ghsaj th.n mhte,ran Sa,ran kai. e;dwkaj auvth|/ uivo.n to.n VIsaa,k)

3:1Kai. avteni,sasa :Anna eivj ouvrano.n ei=den kalia.n strouqi,wn evn th|/ da,fnh| kai. euvqe,wj evpoi,hse qrh/non evn e`auth|/ le,gousa\ oi;moi( ti,j me evge,nnhsen( poi,a de. mh,tra evxe,fuse,n me( o[ti kata,ra evgennh,qhn evnw,pion tw/n ui`w/n VIsrah,l kai. wvneidi,sqhn kai. evxemukthri,sqhn evkblhqei/sa evk naou/ kuri,ou tou/ qeou/ mou*
3:2oi;moi( ti,ni o`moiw,qhn evgw,* ouvc o`moiw,qhn evgw. toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/( o[ti kai. ta. peteina. go,nima, eivsin evnw,pio,n sou( ku,rie) oi;moi( ti,ni o`moiw,qhn evgw,* ouvc o`moiw,qhn evgw. toi/j avlo,goij zw,oij( kai. ta. a;loga zw/a go,nima, eivsin evnw,pio,n sou( ku,rie)
3:3 oi;moi( ti,ni o`moiw,qhn evgw,* ouvc o`moiw,qhn evgw. toi/j u[dasi tou,toij( o[ti kai. ta. u[data go,nima, eivsin evnw,pio,n sou( ku,rie) oi;moi( ti,ni o`moiw,qhn evgw,* ouvc o`moiw,qhn evgw. th|/ gh|/( o[ti kai. h` gh|/( profe,rei tou.j karpou.j auvth/j kata. kairo.n kai, se euvlogei/( ku,rie)

4:1Kai. ivdou. a;ggeloj kuri,ou evpe,sth le,gwn\ :Anna( :Anna( eivsh,kouse ku,rioj o` qeo.j th/j deh,seo,j sou( kai. lh,yh| kai. lalhqh,setai to. spe,rma sou evn o[lh| th|/ oivkoume,nh|) ei=pen de. :Anna\ zh|/ ku,rioj o` qeo,j mou\ eva.n gennh,sw ei;te a;rren ei;te qh/lu( prosa,xw auvto. dw/ron kuri,w| tw|/ qew|/ mou kai. e;stai leitourgou/n auvtw|/ pa,saj h`me,raj th/j zwh/j auvtou/)
4:2 kai. ivdou. h;lqosan a;ggeloi du,oi le,gontej auvth|/\ ivdou. VIwakei.m o` avnh,r sou e;rcetai meta. tw/n poimni,wn auvtou/) a;ggeloj ga.r kuri,ou kate,bh pro.j auvto.n le,gwn\ VIwakei,m( VIwakei,m( eivsh,kouse ku,rioj o` qeo.j th/j deh,seo,j sou) kata,bhqi evnteu/qen) ivdou. :Anna h` gunh, sou evn gastri. lh,yetai $ei;lhfen%)
4:3 kai. euvqe,wj kate,bh VIwakei.m kai. evka,lesen tou.j poime,naj auvtou/ le,gwn\ fe,rete, moi w-de dw,deka avmna,daj avspi,louj kai. avmo,mouj eivj qusi,an kuri,w| tw|/ qew|/ mou( kai. fe,rete, moi dw,deka mo,scouj avspi,louj kai. e;sontai toi/j ivereu/si kai. th|/ gerousi,a|( kai. fe,rete, moi evkato.n cima,rouj kai. e;sontai aiv evkato.n ci,maroi panti. tw|/ law|/)
4:4 kai. ivdou. h[kei VIwakei.m meta. tw/n poimni,wn auvtou/) kai. e;sth :Anna pro.j th|/ pu,lh| tou/ oi;kou auvth/j kai. ei=den to.n VIwakei.m evrco,menon meta. tw/n poimni,wn auvtou/) kai. e;dramen :Anna kai. evkrema,sqh evpi. to.n tra,chlon auvtou/ le,gousa\ nu/n oi=da( o[ti ku,rioj o` qeo.j euvlo,ghse, me sfo,dra\ ivdou. ga.r h` ch,ra ouvke,ti ch,ra kai. h` a;teknoj ivdou. evn gastri. lh,yomai ei;lhfa ) kai. avnepau,sato VIwakei.m th.n prw,thn h`me,ran eivj to.n oi=kon auvtou/)

5:1 Th|/ de. evpau,rion prose,fere ta. dw/ra auvtou/ le,gwn evn e`autw|/\ eva.n ku,rioj o` qeo.j i`lasqh|/ moi( to. pe,talon tou/ i`ere,wj fanerw,n moi poih,sei) kai. prose,feren ta. dw/ra auvtou/ VIwakei.m kai. prosei/ce tw|/ peta,lw| tou/ i`ere,wj( wvj evpe,bh evpi. to. qusiasth,rion kuri,ou( kai. avmarti,a ouvc eu`re,qh evn auvtw|/) kai. ei=pen VIwakei,m\ nu/n oi=da( o[ti ku,rioj o` qeo.j i`la,sqh moi kai. avfei/le,n mou pa,nta ta. a`marth,mata) kai. kate,bh evk naou/ kuri,ou dedikaiwme,noj kai. avph/lqen eivj to.n oi=kon auvtou/ cai,rwn kai. doxa,zwn to.n qeo,n)
5:2 evplhrw,qhsan de. oi` mh/nej auvth/j) evn de. tw|/ evna,tw| mhni. evge,nnhsen :Anna kai. ei=pen th|/ mai,a|\ ti, evge,nnhsa* h` de. ei=pen\ qh/lu) kai. ei=pen :Anna\ evmega,lunen h` yuch, mou th.n h`me,ran tau,thn kai. avne,klinen auvth,n) plhrwqeisw/n de. tw/n h`merw/n avpesmh,xato :Anna kai. e;dwken masqo.n th|/ paidi,) evka,lesen de. to. o;noma auvth/j Maria,m)

6:1 ~Hme,ra| de. kai. h`me,ra| evkrataiou/to h` pai/j) genome,nhj de. auvth/j e`xamh,nou e;sthsen auvth.n h` mh,thr auvth/j camai. tou/ peira,sai( eiv i[statai\ kai. peripath,sasa e`pta. bh,mata h=lqen eivj to.n ko,lpon th/j mhtro.j auvth/j( kai. avnh,rpasen auvth.n h` mh,thr auvth/j le,gousa\ zh|/ ku,rioj o` qeo,j mou\ ouv mh. peripath,sh|j evn th|/ gh|/ tau,th|( e[wj ou- avpa,xw se evn tw|/ naw|/ kuri,ou) kai. evpoi,hsen a`gi,asma evn tw|/ koitw/ni auvth/j kai. pa/n koino.n h; avka,qarton ouvk ei;a die,rcesqai diV auvth/j) kai. evka,lese ta.j qugate,raj tw/n ~Ebrai,wn ta.j avmia,ntouj( kai. diepla,nwn auvth,n)
6:2 evge,neto de. prw/toj evniauto.j th|/ paidi,( kai. evpoi,hsen VIwakei.m doch.n mega,lhn kai. evka,lesen tou.j i`erei/j kai. tou.j grammatei/j kai. th.n gerousi,an kai. pa,nta to.n lao.n VIsrah,l) kai. prosh,negken VIwakei.m th.n pai/da toi/j i`ereu/si kai. euvlo,ghsan auvth.n oi` i`erei/j le,gontej\ o` qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n( euvlo,ghson th.n pai/da tau,thn kai. do.j auvth|/ o;noma ovnomasto.n aivw,nion evn pa,saij tai/j geneai/j) kai. ei=pen o` lao,j\ ge,noito( ge,noito( avmh,n) kai. prosh,negken VIwakei.m th.n pai/da toi/j avrciereu/si( kai. euvlo,ghsan auvth.n le,gontej\ o` qeo.j tw/n u`ywma,twn( evpi,bleyon evpi. th.n pai/da tau,thn kai. euvlo,ghson auvth.n evsca,thn euvlogi,an( h[tij diadoch.n ouvc e[xei)
6:3 kai. avph,gagon auvth.n evn tw|/ a`gia,smati tou/ koitw/noj auvth/j\ kai. labou/sa :Anna e;dwke masqo.n th|/ paidi. kai. h=|sen a=|sma kuri,w| tw|/ qew|/ le,gousa\ a;|sw wvdh.n kuri,w| tw|/ qew|/ mou( o[ti evpeske,yato, me kai. avfei/len avpV evmou/ to.n ovneidismo.n tw/n evcqrw/n mou kai. e;dwke, moi karpo.n dikaiosu,nhj monoou,sion auvtw|/ kai. poluplou,sion) ti,j avnaggelei/ toi/j ui`oi/j VRoubi,m ( o[ti :Anna qhla,zei* kai. avne,pausen auvth.n h` mh,thr auvth/j evn tw|/ a`gia,smati tou/ koitw/noj auvth/j kai. evxh/lqe kai. dihko,nei auvtoi/j) telesqe,ntoj de. tou/ dei,pnou kate,bhsan euvfraino,menoi kai. evdo,xasan to.n qeo.n VIsrah,l)

7:1 Th|/ de. paidi. proseti,qento oi` mh/nej auvth/j) evge,neto de. dieth.j h` pai/j( kai. ei=pen VIwakei,m\ avpa,xwmen auvth.n evn tw|/ naw|/ kuri,ou kai. avpodw/men th.n evpaggeli,an( h[n evphggeila,meqa( mh,pwj avpostei,lh| ku,rioj o` qeo.j pro.j h`ma/j kai. ge,nhtai avpro,sdekton to. dw/ron h`mw/n) kai. ei=pen :Anna\ avnamei,nwmen to. tri,ton e;toj( o[pwj mh. zhth,sh| pate,ra h; mhte,ra) kai. ei=pen VIwakei,m\ avmh,n( ge,noito)
7:2 evge,neto de. trieth.j h` pai/j( kai. ei=pen VIwakei,m\ kale,swmen ta.j qugate,raj tw/n ~Ebrai,wn ta.j avmia,ntouj( kai. labe,twsan avna. lampa,da( kai. e;stwsan kaio,menai( i[na mh. evpistrafh|/ h` pai/j eivj ta. ovpi,sw kai. aivcmalwtisqh|/ h` kardi,a auvth/j evk naou/ kuri,ou) kai. evpoi,hsan ou[twj( e[wj ou- avne,bhsan evn tw|/ naw|/ kuri,ou) kai. evde,xato auvth.n o` i`ereu.j kai. katafilh,saj euvlo,ghse kai. ei=pen\ evmega,lune ku,rioj o` qeo.j to. o;noma, sou evn pa,saij tai/j geneai/j th/j gh/j\ $evpi. soi.% evpV evsca,tou tw/n h`merw/n fanerw,sei ku,rioj o` qeo.j to. lu,tron tw/n ui`w/n VIsrah,l)
7:3 kai. evka,qisen auvth.n evpi. tri,tou baqmou/ tou/ qusiasthri,ou( kai. e;bale ku,rioj o` qeo.j ca,rin evpV auvth,n( kai. kateco,reuse toi/j posi.n auvtoi/j( kai. hvga,phsen auvth.n pa/j oi=koj VIsrah,l)

8:1 kate,bhsan de. oi` gonei/j auvth/j qauma,zontej kai. evpainou/ntej to.n qeo,n( o[ti ouvk evpestra,fh h` pai/j eivj ta. ovpi,sw) h=n de. Maria.m w`sei. peristera. nemome,nh evn tw|/ naw|/ kuri,ou kai. evla,mbane trofh.n evk ceiro.j avgge,lou)
8:2 genome,nhj de. auvth/j dwdekaetou/j sumbou,lion evge,neto tw/n i`ere,wn lego,ntwn\ ivdou. Maria.m ge,gone dwdekae,thj evn tw|/ naw|/ kuri,ou\ ti, ou=n poih,swmen auvth,n( mh,pwj $evpe,lqh| auvth|/ ta. gunaikw/n kai.% mia,nh| to. a`gi,asma kuri,ou) kai. ei=pon tw|/ avrcierei/\ su. e[sthkaj evpi. to. qusiasth,rion qeou/\ ei;selqe kai. pro,seuxai peri. auvth/j( kai. o[ a;n fanerw,sh| soi ku,rioj o` qeo,j( tou/to poih,swmen)
8:3 kai. eivsh/lqen o` i`ereu.j labw.n to.n dwdekako,dwna $i`eroprepe.j i`ma,tion% eivj ta. a[gia tw/n avgi,wn kai. hu;xato peri. auvth/j) kai. ivdou. a;ggeloj kuri,ou evpe,sth auvtw|/ le,gwn\ Zacari,a( Zacari,a( e;xelqe kai. evkklhsi,ason tou.j chreu,ontaj tou/ laou/( kai. evnegka,twsan avna. r`a,bdon( kai. eivj o[n eva.n dei,xh| ku,rioj o` qeo.j shmei/on( tou,tou e;stai gunh,) kai. evxh/lqon oi` kh,rukej kaqV o[lhj th/j pericw,rou th/j VIoudai,aj( kai. h;chsen h` sa,lpigx kuri,ou( kai. e;dramon pa,ntej)

9:1 VIwsh.f de. r`i,yaj to. ske,parnon e;drame kai. auvto.j eivj th.n sunagwgh,n( kai. sunacqe,ntej o`mou/ avph/lqan pro.j to.n i`ere,a) e;labe de. pa,ntwn ta.j r`a,bdouj o` i`ereu.j kai. eivsh/lqen eivj to. i`ero.n kai. hu;xato) tele,saj de. th.n euvch.n evxh/lqe kai. evpe,dwken e`ni. e`ka,stw| th.n e`autou/ r`a,bdon( kai. shmei/on ouvk h=n evn auvtoi/j) th.n de. evsca,thn r`a,bdon e;laben o` VIwsh,f( kai. ivdou. peristera. evxh/lqen evk th/j r`a,bdou kai. evpeta,sqh evpi. th.n kefalh.n vIwsh,f) kai. ei=pen auvtw|/ o` i`ereu,j\ su. keklh,rwsai th.n parqe,non kuri,ou paralabei/n) para,labe auvth.n eivj th,rhsin seautw|/)
9:2 avntei/pe de. VIwsh.f le,gwn\ ui`ou.j e;cw kai. presbu,thj eivmi,( au[th de. newte,ra) mh,pwj kata,gelwj ge,nwmai toi/j ui`oi/j VIsrah,l* ei=pen de. auvtw|/ o` i`ereu,j\ VIwsh,f( fobh,qhti ku,rion to.n qeo.n kai. o[sa evpoi,hse Daqa.m kai. Kore. kai. VAbhrw,n( pw/j evdica,sqh h` gh/ kai. kateponti,sqhsan a[pantej dia. th.n avntilogi,an auvtw/n) kai. nu/n fobh,qhti( VIwsh,f( mh,pwj e;stai tau/ta evn tw|/ oi;kw| sou)
9:3 kai. fobhqei.j VIwsh.f pare,laben auvth.n eivj th,rhsin) kai. ei=pen auvth|/\ Mari,a( ivdou. pare,labo,n se evk naou/ kuri,ou tou/ qeou/ mou kai. nu/n katalimpa,nw se evn tw|/ oi;kw| mou( avpe,rcomai ga.r oi`kodomh/sai ta.j oi`kodoma,j mou( kai. evn ta,cei h[xw pro.j se,) ku,rioj o` qeo.j diafula,xei se)

10:1 VEge,neto de. sumbou,lion tw/n i`ere,wn lego,ntwn\ poih,swmen katape,tasma tw|/ naw|/ kuri,ou) kai. ei=pen o` i`ereu,j\ kale,sate, moi w-de e`pta. parqe,nouj avmia,ntouj evk fulh/j Daui,d) kai. avph/lqon oi` u`phre,tai kai. eu[rhsan e`pta, $eu-ron e[x%) kai. evmnh,sqh o` i`ereu,j( o[ti Mari,a evk fulh/j Daui,d evsti kai. avmi,anto,j evstin) kai. avph/lqan oi` u`phre,tai kai. h;gagon auvth,n) kai. eivsh,gagen auvta.j o` i`ereu.j evn tw|/ naw|/ kuri,ou kai. ei=pen\ la,cete, moi w-de( ti,j nh,sei to. crusi,on kai. to. avmi,anton kai. to. bu,ssinon kai. to. shrikou/n kai. to. u`a,kinqon kai. to. ko,kkinon kai. th.n avlhqinh.n porfu,ran) kai. e;lacen th.n Maria.m to. ko,kkinon kai. h` avlhqinh. porfu,ra) kai. labou/sa avph/lqen eivj to.n oi=kon auvth/j) tw|/ de. kairw|/ evkei,nw| Zacari,aj evsi,ghsen) Maria.m de. labou/sa to. ko,kkinon e;klwsen)

11:1 Kai. labou/sa ka,lpin evxh/lqen gemi,sai u[dwr( kai. ivdou. fwnh. le,gousa\ cai/re kecaritwme,nh( o` ku,rioj meta. sou/( euvloghme,nh su. evn gunaixi,) kai. perieble,peto dexia. kai. avristera,( po,qen au[th h` fwnh. u`pa,rcei( kai. e;ntromoj genome,nh avph/lqen eivj to.n oi=kon auvth/j) kai. avnapau,sasa th.n ka,lphn e;labe pa,lin th.n porfu,ran kai. evka,qisen evpi. to.n qro,non kai. ei-lken auvth,n)
11:2 kai. ivdou. a;ggeloj kuri,ou evpe,sth le,gwn auvth|/\ mh. fobou/( Maria,m( eu-rej ga.r ca,rin evnw,pion tou/ qeou/ kai. sullh,yh| evk lo,gou auvtou/) avkou,sasa de. Maria.m diekri,qh evn e`auth|/ le,gousa\ evgw. ullh,yomai( w`j pa/sa gunh. genna|/*
11:3 kai. le,gei pro.j auvth.n o` a;ggeloj\ ouvc ou[twj( Maria,m\ du,namij ga.r qeou/ evpiskia,sei soi( dio. kai. to. genno,menon $evk sou/% a[gion lhqh,setai u`vo.j u`yi,stou( kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ VIhsou/n\ auvto.j ga.r sw,sei to.n lao.n auvtou/ avpo. tw/n a`martiw/n auvtw/n) kai. ei=pen Maria,m\ ivdou. h` dou,lh kuri,ou\ ge,noito, moi kata. to. r`h/ma, sou)

12:1 Kai. evpoi,hsen th.n porfu,ran kai. to. ko,kkinon kai. avph,negken auvta. tw|/ i`erei/( kai. euvlo,ghsen auvth.n o` i`ereu.j kai. ei=pen\ Maria,m( evmega,lune ku,rioj o` qeo.j to. o;noma, sou evn pa,saij tai/j geneai/j th/j gh/j kai. e;sh| euvloghme,nh u`po. kuri,ou)
12:2 cara.n de. labou/sa Maria.m avph/lqe pro.j th.n suggeni,da auvth/j VElisa,bet kai. e;krouse pro.j th|/ qu,ra|) kai. avkou,sasa VElisa,bet e;rriye to. evn cersi.n( kai. dramou/sa h;noixen auvth|/ kai. euvlo,ghsen auvth.n kai. ei=pen\ po,qen moi tou/to( i[na h` mh,thr tou/ kuri,ou mou e;lqh| pro.j evme,* ivdou. ga.r to. evn evmoi. bre,foj evski,rthse kai. euvlo,ghse,n se) Maria.m de. evpela,qeto tw/n musthri,wn( w-n ei=pen pro.j auvth.n Gabrih,l( kai. avteni,sasa eivj to.n ouvrano.n ei=pen\ ti,j eivmi evgw,( o[ti pa/sai ai` gunai/kej makariou/si, me*
12:3 evpoi,hse de. trei/j mh/naj pro.j th.n VElisa,bet kai. avph/lqen eivj to.n oi=kon auvth/j) h`me,ra| de. avfV h`me,raj h` gasth.r auvth/j ovgkou/to( kai. e;kruben e`auth.n avpo. tw/n ui`w/n VIsrah,l) h=n de. evtw/n pentekai,deka( o[te ta. musth,ria tau/ta evge,nonto)

13:1 VEge,neto de. e[ktoj mh.n kai. h=lqen VIwsh.f avpo. tw/n oi`kodomw/n auvtou/ kai. eivsh/lqen evn tw|/ oi;kw| auvtou/ kai. eu-re th.n Maria.m ovgkwme,nhn) kai. e;tuye to. pro,swpon auvtou/ kai. e;rriyen e`auto.n camai. kai. e;klause le,gwn\ poi,w| proso,pw| avteni,sw pro.j ku,rion to.n qeo,n mou* ti, dh. ei;pw peri. th/j ko,rhj tau,thj( o[ti parqe,non auvth.n pare,labon evk naou/ kuri,ou kai. ouvk evfu,laxa auvth,n* ti,j o` qhreu,saj me* ti,j to. ponhro.n tou/to evpoi,hsen evn tw|/ oi;kw| mou kai. evmi,anen th.n parqe,non* mh,ti eivj evme. avnekefalaio,qh h` i`stori,a VAda,m* w[sper ga.r VAda.m h=n evn th|/ w[ra| th/j doxologi,aj auvtou/ kai. h=lqen o` o;fij kai. eu-ren th.n Eu;an mo,nhn kai. evxhpa,thsen auvth,n( ou[twj kavmoi, sune,bh)
13:2 kai. avne,sth VIwsh.f avpo. tou/ sa,kkou kai. evka,lese th.n Maria.m kai. ei=pen auvth|/\ memelhme,nh tw|/ qew|/( ti, tou/to evpoi,hsaj* ti, evtapei,nwsaj th.n yuch,n sou* evpela,qou kuri,ou tou/ qeou/ sou( h` avnatrafei/sa eivj ta. a[gia tw/n a`gi,wn kai. labou/sa trofh.n evk ceiro.j avgge,lou kai. coreu,sasa evn auvtoi/j*
13:3 h` de. e;klause pikrw/j le,gousa\ zh|/ ku,rioj o` qeo,j( kaqo,ti kaqara, eivmi evgw. kai. a;ndra ouv ginw,skw) ei=pe de. auvth|/ VIwsh,f\ po,qen ou=n evsti tou/to evn th|/ gastri, sou* ei=pe de. auvtw|/\ zh|/ ku,rioj o` qeo,j mou( kaqo,ti ouv ginw,skw( po,qen evsti. tou/to to. evn th|/ gastri, mou)

14:1 Kai. evfobh,qh VIwsh.f sfo,dra kai. hvre,mhsen evx auvth/j kai. dielogi,zeto( ti, auvth.n poih,sei( ei=pe de. evn e`autw|/\ eva.n auvth/j kru,yw to. a`ma,rthma( eu`reqh,somai maco,menoj tw|/ no,mw| kuri,ou\ kai. eva.n auvth.n fanera.n poih,sw toi/j ui`oi/j VIsrah,l( fobou/mai( mh,pwj avggeliko,n evsti to. evn auvth|/ kai. eu`reqh,somai paradidou.j ai-ma avqw|/on eivj kri,ma qana,tou) ti, ou=n auvth.n poih,sw* la,qra| auvth.n avpolu,sw avpV evmou/) kai. tau/ta auvtou/ evnqumoume,nou kate,laben auvto.n h` nu,x)
14:2 kai. ivdou. a;ggeloj kuri,ou fai,netai auvtw|/ katV o;nar le,gwn\ VIwsh,f $ui`o.j Daui,d%( mh. fobhqh|/j th.n pai/da tau,thn) to. ga.r evn auvth|/ gennhqe.n evk pneu,mato,j evstin a`gi,ou( kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ VIhsou/n\ auvto.j ga.r sw,sei to.n lao.n auvtou/ avpo. tw/n a`martiw/n auvtw/n) kai. avne,sth VIwsh.f avpo. tou/ u[pnou kai. evdo,xase to.n qeo.n VIsrah.l to.n do,nta auvtw|/ th.n ca,rin tau,thn( kai. evfu,lasse th.n pai/da)

15:1 ~Hlqen de. :Annaj o` grammateu.j pro.j auvto.n kai. ei=pen auvtw|/\ dia. ti, ouvk evfa,nhj evn th|/ sunagwgh|/ $suno,dw|% h`mw/n* kai. ei=pen auvtw|/ VIwsh,f\ o[ti kekmhkw.j h;mhn evk th/j o`dou/ kai. avnepausa,mhn h`me,ran mi,an) kai. evstra,fh :Annaj kai. ei=den th.n parqe,non ovgkwme,nhn)
15:2 kai. avpelqw.n dromai,wj pro.j to.n $avrc&%i`ere,a ei=pen auvtw|/\ VIwsh,f( o[n su. marturei/j( hvno,mhse sfo,dra) kai. ei=pen o` i`ereu,j\ ti, tou/to* kai. ei=pen :Annaj\ th.n parqe,non( h[n pare,laben evk naou/ kuri,ou( evmi,anen auvth,n) kai. avpokriqei.j o` i`ereu.j ei=pen auvtw|/\ VIwsh.f* VIwsh.f tou/to evpoi,hsen* kai. ei=pen :Annaj\ avpo,steilon u`phre,taj kai. eu`re,seij th.n parqe,non ovgkwme,nhn) kai. avph/lqon oi` u`phre,tai kai. eu-ron auvth,n( kaqw.j ei=pen( kai. avph,gagon a[ma tw|/ VIwsh.f eivj to. krith,rion)
15:3 kai. ei=pen o` i`ereu,j\ Maria,m( ti, tou/to evpoi,hsaj kai. evtapei,nwsaj th.n yuch,n sou kai. evpela,qou kuri,ou tou/ qeou/ sou( h` avnatrafei/sa eivj ta. a[gia tw/n a`gi,wn kai. labou/sa trofh.n evk ceiro.j avgge,lwn( su. h` avkou,sasa to.n u[mnon auvtw/n kai. coreu,sasa evnw,pion auvtw/n* ti, tou/to evpoi,hsaj* h` de. e;klause pikrw/j le,gousa\ zh|/ ku,rioj o` qeo,j( o[ti kaqara, eivmi evgw. evnw,pion auvtou/ kai. a;ndra ouv ginw,skw)
15:4 kai. ei=pen o` avrciereu,j\ VIwsh,f( ti, tou/to evpoi,hsaj* kai. ei=pen VIwsh,f\ zh|/ ku,rioj o` qeo,j mou( o[ti kaqaro,j eivmi evx auvth/j) kai. ei=pen o` avrciereu,j\ mh. yeudomartu,rei( avlla. le,ge to. avlhqe,j\ e;kleyaj tou.j ga,mouj kai. ouvk evfane,rwsaj toi/j ui`oi/j VIsrah,l( kai. ouvk e;klinaj th.n kefalh,n sou u`po. th.n krataia.n cei/ra( o[pwj euvloghqh|/ to. spe,rma sou) kai. VIwsh.f evsi,ghsen)

16:1 Kai. ei=pen o` i`ereu,j\ avpo,doj th.n parqe,non( h[n pare,labej evk naou/ kuri,ou) kai. peri,dakruj geno,menoj o` VIwsh.f e;sth) kai. ei=pen o` i`ereu,j\ potiw/ u`ma/j to. u[dwr th/j evle,gxewj kuri,ou kai. fanerw,sei ta. a`marth,mata u`mw/n evn ovfqalmoi/j u`mw/n)
16:2 kai. labw.n o` i`ereu.j evpo,tise to.n VIwsh.f kai. e;pemyen auvto.n eivj th.n ovreinh,n\ kai. h=lqen o`lo,klhroj) evpo,tisen de. kai. th.n parqe,non kai. e;pemyen kai. auvth.n eivj th.n ovreinh,n\ kai. h=lqen o`lo,klhroj( kai. evqau,mase pa/j o` lao,j( o[ti a`marti,a ouvc eu`re,qh evn auvtoi/j)
16:3 kai. ei=pen o` i`ereu,j\ eiv ku,rioj o` qeo.j ouvk evfane,rwsen th.n a`marti,an u`mw/n( ouvde. evgw. kri,nw u`ma/j kai. avpe,lusen auvtou,j) kai. pare,laben VIwsh.f th.n Maria.m kai. avpi,ei eivj to.n oi=kon auvtou/ cai,rwn kai. doxa,zwn to.n qeo.n tou/ VIsrah,l)
17:1 Ke,leusij de. evge,neto avpo. $tou/ VAo,stou% ~Hrw,dou tou/ basile,wj avpogra,yasqai( o[soi eivsi.n evn Bhqlee.m th/j VIoudai,aj) $hvnagka,zeto de. VIwsh.f avpelqei/n evk Nazare.t eivj th.n Bhqlee.m kai. ei=pen% kai. ei=pen VIwsh,f\ evgw. avpogra,yomai tou.j ui`ou,j mou) tau,thn de. th.n pai/da ti, poih,sw* pw/j auvth.n avpogra,yomai* gunai/ka evmh,n* evpaiscu,nomai) avlla. qugate,ra* oi=dan oi` uivoi. VIsrah,l( o[ti ouvk e;stin quga,thr mou) auvth. h` h`me,ra Kuri,ou poih,sei( w`j bou,letai)
17:2 kai. e;strwsen to.n o;non( kai. evka,qisen auvth.n kai. h-lken o` ui`o.j auvtou/ kai. hvkolou,qhsen Samouh,l $auvto,j%) kai. h;ggisan evpi. mi,lion tri,ton( kai. evstra,fh VIwsh.f kai. ei=den auvth.n stugnh.n kai. e;legen\ i;swj to. evn auvth|/ ceima,zei auvth,n) kai. pa,lin evstra,fh VIwsh.f kai. ei=den auvth.n gelou/san kai. ei=pen\ Maria,mmh( ti, evsti,n soi tou/to( o[ti to. pro,swpo,n sou ble,pw pote. me.n gelou/nta pote. de. stugna,zon* kai. ei=pen auvtw|/\ VIwsh,f( o[ti du,o laou.j ble,pw evn toi/j ovfqalmoi/j mou( e;na klai,onta kai. kopto,menon kai. e;na cai,ronta kai. avgalliw/nta)
17:3 kai. h;lqwsen avna. me,son th/j o`dou/( kai. ei=pen auvtw|/ Maria,mmh\ kata,gage, me avpo. tou/ o;nou( o[ti $t%o. evn evmoi. evpei,gei me proelqei/n) kai. kath,gagen auvth.n evkei/ kai. ei=pen auvth|/\ pou/ se avpa,xw kai. skepa,sw sou th.n avschmosu,nhn( o[ti o` to,poj e;rhmo,j evstin*

18:1 Kai. eu-ren evkei/ sph,laion kai. eivsh,gagen auvth.n kai. pare,sthsen auvth|/ tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. evxh/lqen zhth/sai mai/an $~Ebrai,an% evn cw,ra| Bhqlee,m)
18:2 evgw. de. VIwsh.f periepa,toun kai. ouv periepa,toun) kai. avne,bleya eivj to.n po,lon tou/ ouvranou/ kai. ei=don auvto.n e`stw/ta( kai. eivj to.n ave,ra kai. ei=don auvto.n e;kqambon( kai. ta. peteina. tou/ ouvranou/ hvremou/nta) kai. evpe,bleya evpi. th.n gh/n kai. ei=don ska,fhn keime,nhn kai. evrga,taj avnakeime,nouj( kai. h=san ai` cei/rej auvtw/n evn th|/ ska,fh|) kai. oi` maso,menoi ouvk evmasw/nto( kai. oi` ai;rontej ouvk avne,feron( kai. oi` prosfe,rontej tw|/ sto,mati auvtw/n ouv prose,feron) avlla. pa,ntwn h=n ta. pro,swpa a;nw ble,ponta)
18:3 kai. ei=don evlauno,mena pro,bata( kai. ta. pro,bata e`sth,kei\ kai. evph/ren o` poimh.n th.n cei/ra auvtou/ tou/ pata,xai auvta,( kai. h` cei.r auvtou/ e;sth a;nw) kai. avne,bleya evpi. to.n cei,marron tou/ potamou/ kai. ei=don evri,fouj kai. ta. sto,mata auvtw/n evpikei,mena tw|/ u[dati kai. mh. pi,nonta) kai. pa,nta u`po. qh/xin $qh,zei( qi,zei( qri,zin( e;kplhxin% tw|/ dro,mw| avphlau,nonto)

19:1 Kai. ei=don gunai/ka katabai,nousan avpo. th/j ovreinh/j kai. ei=pe,n moi\ a;nqrwpe( pou/ poreu,h|* kai. ei=pon auvth|/\ mai/an zhtw/) kai. avpokriqei/sa, moi ei=pen\ evx VIsrah,l* kai. ei=pon auvth|/\ nai,( kuri,a) kai. ei=pe,n moi\ ti,j evstin h` gennh,sasa evn th|/ sphlai,w|* kai. ei=pon evgw,\ h` memnhsteume,nh moi) kai. ei=pe,n moi\ ouvk e;sti sou gunh,* kai. ei=pon auvth|/\ Maria,m evstin kai. evklhrwsa,mhn auvth.n eivj gunai/ka( h[tij avnetra,fh eivj ta. a[gia tw/n a`gi,wn\ kai. ouvk e;sti mou gunh,( avlla. su,llhyin e;cei evk pneu,matoj a`gi,ou) kai. ei=pen\ eivpe, moi to. avlhqe,j) kai. ei=pon auvth|/\ evlqe. kai. i;de) kai. avph/lqen metV auvtou/)
19:2 kai. e;sth evn tw|/ to,pw| tou/ sphlai,ou( kai. h=n nefe,lh evpiskia,zousa evpi. to. sph,laion\ kai. ei=pen h` mai/a\ evmegalu,nqh h` yuch, mou th|/ sh,meron h`me,ra|( o[ti ei=don kaino.n qe,ama kai. para,doxon\ o[ti swthri,on tw|/ vIsrah.l evgenh,qh) kai. paracrh/ma h` nefe,lh u`peste,lleto evk tou/ sphlai,ou( kai. evfa,nh fw/j me,ga evn tw|/ sphlai,w|( w[ste tou.j ovfqalmou.j h`mw/n mh. fe,rein) kai. pro.j ovli,gon to. fw/j evkei/no u`peste,lleto( e[wj evfa,nh to. bre,foj $kai. h=lqen% kai. e;laben masqo.n evk th/j mhtro.j auvtou/ Mari,aj) $kai. avnebo,hsen h` mai/a\ w`j mega,lh h` sh,meron h`me,ra( o[ti ei=don to. kaino.n qe,ama tou/to)%
19:3 kai. evxh/lqen evk tou/ sphlai,ou h` mai/a kai. avph,nthsen Salw,mhn( kai. ei=pen auvth|/\ Salw,mh( Salw,mh( kaino,n soi e;cw dihgh,sasqai qe,ama\ parqe,noj evge,nnhsen( o[ ouv cwrei/ fu,sij avnqrwpi,nh) kai. ei=pen Salw,mh\ zh|/ ku,rioj ov qeo,j( eva.n mh. katanoh,sw $eva.n mh. ba,lw th.n cei/ra, mou eivj auvth,n%( ouv mh. pisteu,sw( o[ti parqe,noj evge,nnhsen)

20:1 Kai. eivsh/lqen Salw,mh kai. ei=pen\ Mari,a( schma,tison seauth,n\ ouv ga.r mikro.j avgw.n peri,keitai peri. sou/) kai. kateno,hsen auvth,n) kai. hvla,laxen Salw,mh kai. evkrau,gase le,gousa\ ouvai. th|/ avnomi,a| mou kai. ouvai. th|/ avpisti,a| mou( o[ti evxepei,rasa qeo.n zw/nta\ kai. ivdou. h` cei,r mou evn puri. fle,getai $avpopi,ptei%)
20:2 kai. e;klinen ta. go,nata auvth/j Salw,mh pro.j to.n despo,thn le,gousa\ o` qeo.j tw/n pate,rwn mou( mnh,sqhti, mou( o[ti spe,rma eivmi. VAbraa.m kai. VIsaa.k kai. VIakw,b\ mh. paradeigmati,sh|j me toi/j ui`oi/j VIsrah,l( avlla. avpo,doj moi evmh.n o`loklhri,an)
20:3 kai. ivdou. a;ggeloj kuri,ou e;sth pro.j Salw,mhn le,gwn\ Salw,mh( Salw,mh( evph,kouse ku,rioj o` qeo.j th/j deh,seo,j sou\ e;ggison pro.j to. paidi,on kai. ba,stason auvto,( kai. e;stai soi swthri,a mega,lh)
20:4 kai. prosh/lqen Salw,mh kai. evba,stasen auvto,( kai. ei=pen\ o;ntwj basileu.j me,gaj evgennh,qh tw|/ VIsrah,l) kai. euvqe,wj iva,qh Salw,mh kai. evxh/lqen evk tou/ sphlai,ou dedikaiwme,nh( kai. ivdou. fwnh. le,gousa auvth|/\ Salw,mh( Salw,mh( mh. avnaggei,lh|j( o[sa ei=dej para,doxa $e[wj e;lqh| eivj VIerousalh,m%)

21:1 Kai. ivdou. VIwsh.f h`toima,sqh evxelqei/n eivj th.n VIoudai,an( kai. qo,ruboj evge,neto evn Bhqlee,m) h=lqan ga.r ma,goi avpo. avnatolw/n $evk Persi,doj% le,gontej\ pou/ evstin o` tecqei.j basileu.j tw/n VIoudai,wn* ei;domen ga.r auvtou/ to.n avste,ra evn th|/ avnatolh|/ kai. h;lqomen proskunh/sai auvto,n)
21:2 kai. avkou,saj ~Hrw,dhj evtara,cqh kai. e;pemyen u`phre,taj pro.$j% tou.j ma,gouj( kai. avpe,steilen pro.j tou.j avrcierei/j kai. avne,krinen auvtou.j le,gwn\ pou/ o` cristo.j genna/tai* oi` de. ei=pon\ evn Bhqlee.m th/j VIoudai,aj\ ou[twj ga.r ge,graptai) kai. avpe,lusen auvtou.j kai. avne,krine tou.j ma,gouj le,gwn auvtoi/j\ ti, ei;dete shmei/on evpi. to.n gennhqe,nta basile,a* kai. ei=pon oi` ma,goi\ ei;domen avste,ra pammege,qh la,myanta evn toi/j a;stroij tou,toij kai. avmblu,nonta auvtou.j tou/ $mh.% fai,nein kai. e;gnwmen( o[ti basileu.j evgennh,qh tw|/ VIsrah,l\ kai. dia. tou/to h;lqomen proskunh/sai auvto,n) kai. ei=pen ~Hrw,dhj\ poreuqe,ntej avkribw/j evkzhth,sate peri. tou/ paidi,ou\ kai. evpa.n eu[rhtai( avpaggei,late, moi( o[pwj kavgw. evlqw.n proskunh,sw auvto,n)
21:3 kai. evxh/lqon oi` ma,goi( kai. ivdou. o` avsth,r( o[n ei=don evn th|/ avnatolh|/( proh/gen auvtw/n( e[wj ou- evlqw.n e;sth eivj to. sph,laion evpi. th/j kefalh/j tou/ paidi,ou) kai. ivdo,ntej auvto. oi` ma,goi meta. th/j mhtro.j auvtou/ Mari,aj proseku,nhsan auvto. kai. avnoi,xantej tou.j qhsaurou.j auvtw/n prosh,negkan auvtw/n dw/ra( cruso.n kai. li,banon kai. smu,rnan) kai. crhmatisqe,ntej u`po. a`gi,ou avgge,lou $mh. eivselqei/n eivj th.n VIoudai,an pro.j ~Hrw,dhn% diV a;llhj o`dou/ evporeu,qhsan eivj th.n cw,ran auvtw/n)

22:1 Gnou.j de. o` ~Hrw,dhj( o[ti evnepai,cqh u`po. tw/n ma,gwn( ovrgisqei.j e;pemyen tou.j foneuta.j keleu,saj auvtoi/j avnelei/n ta. bre,fh avpo. dietou/j kai. katwte,rw)
22:2  avkou,sasa de. Maria,m( o[ti ta. bre,fh avnairou/ntai( fobhqei/sa e;laben to. paidi,on meta. VIwsh.f kai. avpedh,mhsen eivj Ai;gupton( kaqw.j evcrhmati,sqh auvtoi/j)
22:3 h` de. VElisa,bet labou/sa to.n VIwa,nnhn avne,bh eivj th.n ovreinh.n kai. perieble,peto( pou/ auvto.n avpokru,yei\ kai. ouvk h=n auvtoi/j to,poj avpokrubh/j) to,te stena,xasa le,gei\ o;roj( o;roj( de,xai mhte,ra meta. te,knou ) ouv ga.r hvdu,nato poreu,esqai) kai. paracrh/ma evdica,sqh to. o;roj kai. evde,xato auvth,n) kai. h=n to. o;roj evkei/no diafai/non auvtoi/j kai. a;ggeloj kuri,ou o`dhgw/n auvtou,j)
23:1 ~O de. ~Hrw,dhj evzh,tei to.n VIwa,nnhn kai. avpe,steilen u`phre,taj eivj to. qusiasth,rion kuri,ou pro.j Sacari,an le,gwn\ pou/ avpe,kruyaj to.n ui`o,n sou* o` de. ei=pen auvtoi/j\ evgw. leitourgo.j u`pa,rcw kuri,ou tou/ qeou/ kai. paredreu,w tw|/ naw|/ auvtou/ kai. ouv ginw,skw( pou/ evstin o` ui`o,j mou)
23:2 oi` de. u`phre,tai poreuqe,ntej avnh,ggeilan tw|/ ~Hrw,dh|) kai. ovrgisqei.j o` ~Hrw,dhj avpe,steilen evk deute,rou pro.j Sacari,an le,gwn\ eivpe, moi to. avlhqe,j( pou/ evstin o` uivo,j sou\ oi=daj ga,r( o[ti to. ai-ma, sou u`po. th.n cei/ra, mou, evstin) oi` de. u`phre,tai avph/lqon kai. avnh,ggeilan tw|/ Sacari,a| tau/ta)
23:3 kai. ei=pen auvtoi/j o` Sacari,aj\ ei;pate tw|/ ~Hrw,dh|\ eiv kai. to. ai-ma, mou evkce,eij( to. pneu/ma, mou o` despo,thj lh,yetai( plh.n o[ti avqw|/on ai-ma evkcu,neij para. ta. pro,qura tou/ naou/ kuri,ou) ouv ga.r ginw,skw( pou/ evstin o` ui`o,j mou) kai. peri. to. dia,fauma evfoneu,qh Sacari,aj) kai. ouvk h;|deisan oi` ui`oi. VIsrah,l( pw/j evfoneu,qh)

24:1 VAlla. th|/ w[ra| tou/ avspasmou/ avph/lqon oi` i`erei/j( kai. ouvk avph,nthsen auvtoi/j o` Sacari,aj kata. to. eivwqo,j( kai. e;sthsan oi` i`erei/j prosdokw/ntej to.n Sacari,an tou/ avspa,sasqai auvto.n evn euvcai/j kai. doxa,sai to.n qeo,n)
24:2 croni,santoj de. auvtou/ evfobh,qhsan a[pantej) avpotolmh,saj de. ei-j evx auvtw/n eivsh/lqen kai. ei=den para. to. qusiasth,rion kuri,ou ai-ma pephgo,j) kai. ivdou. fwnh. le,gousa\ Sacari,aj pefo,neutai kai. ouvk evxaleifqh,setai to. ai-ma auvtou/( e[wj ou- e;lqh| o` e;kdikoj auvtou/) o` de. avkou,saj to.n lo,gon tou/ton evfobh,qh kai. evlqw.n avnh,ggeile toi/j i`ereu/sin( a[ ei=den kai. h;kousen)
24:3 kai. tolmh,santej eivsh/lqon kai. ei=don to. gegono,j) kai. ta. de. fatnw,mata tou/ naou/ ovlo,luxan( kai. auvtoi. diesci,santo ta. i`ma,tia auvtw/n avpo. a;nwqen e[wj ka,tw) to. de. sw/ma auvtou/ ouvc eu-ron( avllV eu-ron to. ai-ma auvtou/ w`sei. li,qon gegenhme,non) evxelqo,ntej de. avnh,ggeilan tw|/ law|/ o[ti Sacari,aj pefo,neutai) kai. h;kousan pa/sai ai` fulai. tou/ laou/ kai. evpe,nqhsan auvto.n trei/j h`me,raj kai. trei/j nu,ktaj)
24:4 meta. de. ta.j h`me,raj evkei,naj evbouleu,santo oi` i`erei/j( ti,na avnasth,swsin eivj to.n to,pon Sacari,ou( kai. e;balon klh,rouj\ kai. e;pesen o` klh/roj evpi. Sumew/na) auvto.j ga.r h=n crhmatisqei.j u`po. tou/ a`gi,ou pneu,matoj tou/ mh. ivdei/n qa,naton( e[wj a;n i;dh| to.n cristo.n kuri,ou $evn sarki,%)

25:1 VEgw. de. VIa,kwboj e;graya th.n i`stori,an tau,thn evn ~Ierousalh,m( kai. evdo,xasa to.n despo,thn qeo.n to.n avpokalu,yanta h`mi/n ta. musth,ria tau/ta)
25:2 o[ti auvtw|/ pre,pei do,xa( kra,toj eivj tou.j ai`w/naj tw/n ai`w,nwn( avmh,n) $VEgw. de. VIa,kwboj o` gra,yaj th.n i`stori,an tau,thn( evn ~Ierosolu,moij qoru,bou genome,nou( o[te evteleu,thsen ~Hrw,dhj( sune,stellen e`auto.n evn th|/ evrh,mw|( e[wj pau,shtai o` qo,ruboj\ doxa,sw de. to.n despo,thn to.n do,nta moi th.n sofi,an tou/ gra,yai th.n i`stori,an tau,thn) kai. e]stai h` ca,rij meta. pa,ntwn tw/n foboume,nwn to.n ku,rion( avmh,n)% GENESIS MARIAS( APOKALUYIS IAKWB) Eivrh,nh tw|/ gra,yanti kai. tw|/ avnaginw,skonti