~yIr"+c.miB. Wbßv.y" rv,îa] laeêr"f.yI ynEåB. ‘bv;AmW
`hn")v' tAaßme [B;îr>a;w> hn"ëv' ~yviäl{v.

hn"ëv' ~yviäl{v. ‘#Qemi yhiªy>w:
~AYæh; ‘~c,“[,B. yhiªy>w: hn"+v' tAaßme [B;îr>a;w>
#r<a<ïme hw"ßhy> tAaïb.ci-lK' Wa±c.y") hZ<ëh;
`~yIr")c.mi